lotnisko1Otrzymałem ostatnio na skrzynkę bloga zapytanie dotyczące powrotu z zagranicy do Polski. Otóż czytelnik zwrócił się do mnie w moim odczuciu z bardzo prostym pytaniem, ale po krótkim namyśle stwierdziłem iż jeśli nie było go jakiś czas w kraju i nie jest on zagłębiony w zmiany jakie zaszły w naszym prawie to może wcale nie jest to proste pytanie.

Powrót do ochrony – pytanie

Czytelnik stwierdził iż nie było go jakiś czas w kraju i zamierza powrócić do ojczyzny. Oczywiście pytanie jakie padło było związane z możliwością wejścia w zawód pracownika ochrony a precyzując zdobyciem wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz pracę w ramach grup interwencyjnych co wiąże się ze zdobyciem pozwolenia na broń.

Na samym początku zdziwił mnie fakt iż czytelnik chce wrócić do kraju z zagranicy. Przecież z opowieści oraz informacji jakie do nas dochodzą wiemy że zarobki poza granicami Polski są wyższe. Choć swoją drogą nie wiem z jakiego kraju czytelnik wraca. Ale powiedzmy że nie ma to większego znaczenia jaki to kraj i jaki jest powód powrotu ponieważ nie jest to tak istotne.

Zostać kwalifikowanym

Aby uzyskać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony nie trzeba spełnić zbyt skomplikowanych wymogów. Jest to dokładnie kilka punktów:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
2. Ukończenie 21 lat
3. Ukończenie co najmniej gimnazjum
4. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
5. Nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie może toczyć się przeciwko nam  postępowanie karne o takie przestępstwo
6. Posiadać nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji
7. Posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła
8. Posiadać przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Należy pamiętać również iż na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się również osobę, której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wyżej wymienione punkty od 1 do 6 są klarowne i jasne. Natomiast w przypadku pkt 7 należy udać się do odpowiedniego lekarza, który posiada zdolność do wydawania tego rodzaju orzeczeń. Niestety najbardziej wymagającym jest punkt 8 czyli wymagania z zakresu wiedzy i umiejętności, które trzeba w odpowiedni sposób nabyć. Szczegółowo o spełnieniu tego punktu mówi art. 26 ust. 7 który wymienia aż 7 różnych możliwości zdobycia odpowiedniego dokumentu.

Najprostszym sposobem spełnienia art. 26 ust. 3 pkt. 8 to odbycie około 3 miesięcznego kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony.

Pozwolenie na broń palną

Dodatkowo aby móc pełnić służbę z bronią palną należy starać się o dopuszczenie do pracy z bronią wydawane które wydawane jest na podstawie przepisów ustawy  o broni i amunicji. W trakcie ubiegania się o wydanie dopuszczenia do pracy z bronią przystępujemy do egzaminu z zakresu znajomości przepisów ustawy o broni i amunicji, przepisów kodeksu karnego w zakresie działania w obronie koniecznej oraz w stanie wyższej konieczności, jak również znajomości budowy broni i zasad bezpiecznego posługiwania się bronią. Oczywiście musimy również przystąpić do praktycznego egzaminu strzeleckiego.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież